บุคลากร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ผู้อำนวยการหอสมุด
ผู้อำนวยการ อาจารย์ ปาณิสรา ณ ราช

งานห้องสมุด
อาจารย์ ณัฐฐ์ศศิ ธนาบรรณวิชญ์
อาจารย์ ภัทรศศิร์ สิริวราเกียรติ

หัวหน้างานวิทยบริการ
อาจารย์ สมภาร ปอสูงเนิน
อาจารย์ ทรงทรัพย์ ชินภัทรพงศ์สิน
อาจารย์ คุณาวัฒน์ เกสะวัฒนะ
ผู้ช่วยอาจารย์ พิชิตชัย วงหิร