ฐานข้อมูลวารออนไลน์ในประเทศไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 ฐานข้อมูลวารออนไลน์ในประเทศไทย

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (Thai Journal Citation Index (TCI)
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
ศูนย์ TCI เกิดจากโครงการวิจัยขนาดเล็กภายใต้ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2544 เรื่อง "การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ" โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ คุณวชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน โดยมีภารกิจดังนี้
1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
2.   คำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors)
3.   ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล
4.   วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ
5.   ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารไทย

ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link)
http://www.journallink.or.th
ฐาน ข้อมูลชี้แหล่งวารสารฉบับพิมพ์ ที่มีให้บริการในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูลวารสาร ทั้งวารสารไทยและวารสารต่างประเทศ จำนวนกว่า 17,094 ชื่อ

รายชื่อวารออนไลน์ในประเทศไทย


- A -
1. ABAC Journal (Assumption University) http://www.journal.au.edu/abacjournal_index.html
2. Applied Economics Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) http://journal.eco.ku.ac.th/
3. Asian Biomedicine (Research, Reviews & News) (Formerly : Chulalongkorn Medical Journal ) http://thailand.digitaljournals.org/index.php/ABM
4. Asian Journal of Energy and Environment (AJEE) http://www.asian-energy-journal.info/view3.asp
5. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) http://www.apocp.org/
6. AU Journal of Technology http://www.journal.au.edu/abacjourtech_index.html


- B -
7. Bulletin of the Department of Medical Sciences (วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) http://www.dmsc.moph.go.th/net/jms/
8. Bulletin of the Department of Medical Services (วารสารกรมการแพทย์) http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/journal/jourlink.htm


- C -
9. Chiang Mai University Journal of Natural Science (CMUJ) http://cmuj.cmu.ac.th/
10. Chiang Mai Journal of Science http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/
11. Chiang Mai Medical Journal (เชียงใหม่เวชสาร) http://www.medicine.cmu.ac.th/secret/edserv/journal/
12. Chaing Mai Veterinary Journal (เชียงใหม่สัตวแพทยสาร) http://www.vet.cmu.ac.th/webmed/work/journal/index1.php
13. Chulalongkorn Journal of Economics http://www.econ.chula.ac.th/research/cje
14. Chulalongkorn Medical Journal (จุฬาลงกรณ์เวชสาร) http://www.anesthai.org/clmj/AutoJournal.php


- D -
15. Domtad (โดมทัศน์) http://library.tu.ac.th/tulib/index.php/library-publications/domtad


- E -
16. ECTI Transactions http://www.ecti.or.th/~editoreec/transactions.html
16.1 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications (ECTI - EEC) http://www.ecti.or.th/~editoreec/transactions.html
16.2 ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI - CIT) http://www.ecti.or.th/~editoreec/transactions.html


- H -
17. HCU Journal (วารสาร มฉก.วิชาการ) http://journal.hcu.ac.th/


- I -
18. International Energy Journal (AIT: Asian Institute of Technology) http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric
19. International Journal of the Computer, the Internet and Management http://www.journal.au.edu/abacijcim_index.html


- J -
20. JARS (วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม) http://www.ap.tu.ac.th/jars/
21. Journal of Asian Review (วารสารเอเชียปริทัศน์) http://www.ias.chula.ac.th/Thai/modules.php?name=Products&op=ViewCatg&id_catg=2
22. Journal of Business Administration (วารสารบริหารธุรกิจ) http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
23. Journal of Demography (วารสารประชากรศาสตร์) http://www.cps.chula.ac.th/pop_info_2551/tha/pic_th_pub_journa.html
24. Journal of Educational Research and Measurement Burapha University (วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา) http://erm.buu.ac.th/jn/jn-main.htm
25. Journal of Environmental Research, The (วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม) http://www.eric.chula.ac.th/journal/jer/
26. Journal of Faculty of Social Sciences and Humanities (วารสารสหศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) http://www.sh.mahidol.ac.th/2554/book.php
27. Journal of Forest Management (วารสารการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) http://dfm.forest.ku.ac.th/dfmjournal.htm
28. Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต) http://www.tsh.or.th/journal1.php
29. Journal of Kasetsart Veterinarians (วารสารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) http://www.vet.ku.ac.th/vet_thai/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=117
30. Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง) http://www.kmitl.ac.th/jkmitl/
31. Journal of KMITNB, The (วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) http://202.28.17.32/
32. Journal of Language and Linguistics (วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) http://arts.tu.ac.th/tuart/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=22&lang=en
33. Journal of Liberal Arts (วารสารศิลปศาสตร์) http://www.tu.ac.th/resource/publish/journal_liberalarts/
34. Journal of Mekong Societies (วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง) http://www.plurality.net/index.php?fileName=journal/index.html
35. Journal of Mental Health of Thailand (วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย) http://www.dmh.go.th/journal/
36. Journal of Metals, Materials and Minerals (วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://www.dmh.go.th/journal/
37. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://www.nurs.chula.ac.th/research/nursingjournal.html
38. Journal of Population and Social Studies (วารสารประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/journal/Content.htm
39. Journal of Science and Technology Mahasarakham University (วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/journal/Content.htm
40. Journal of Science, Technology, and Humanities (มหาวิทยลัยบูรพา) http://ejournal.buu.ac.th/project1/ejournal/ejournal.php
41. Journal of Social Sciences (วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://www.polsci.chula.ac.th/SocJournal.htm
42. Journal of Srinakharinwirot University (วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) http://www.polsci.chula.ac.th/SocJournal.htm
43. Journal of Srinakharinwirot Research and Development (วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) http://www.polsci.chula.ac.th/SocJournal.htm
44. Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) http://www.mat.or.th/journal/
45. Journal of the National Research Council (วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) http://www.riclib.nrct.go.th/ejournal/nrctjour.html
46. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand (วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย) http://www.ramamental.com/journal/
47. Journal of the Thai Veterinary Medical Association (สัตวแพทยสาร สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย) http://www.thaivma.com/journal_TVMA.html


- K -
48. Kamphaengsaen Academic Journal (วิทยาสารกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) http://www.rdi.kps.ku.ac.th/web-journal/index.htm
49. Kasetsart Journal Natural Sciences, The (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) http://www.rdi.ku.ac.th/journal.html
50. Kasetsart Journal Social Sciences, The (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) http://www.rdi.ku.ac.th/journal.html
51. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (วารสารคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) http://www.fish.ku.ac.th/bulletin.html
52. Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร) http://ags.kku.ac.th/kaj/
53. KKU Engineering Journal (วิศวกรรมสาร มข.) http://www.en.kku.ac.th/enjournal/
54. KKU Research Journal (วารสารวิจัย มข.) http://resjournal.kku.ac.th/
55. KKU Veterinary Journal (วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) http://vet.kku.ac.th/journal
56. KMITL Science Journal (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) http://www.kmitl.ac.th/science/sci_journal/index.php
57. KMITL Science and Technology Journal (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) http://www.kmitl.ac.th/ejkmitl/
58. KMUTT Research & Development Journal (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.) http://www.kmutt.ac.th/rippc/journal.htm


- M -
59. Maejo International Journal of Science and Technology http://www.mijst.mju.ac.th/
60. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (Warasarn Phesatchasat : วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/mujournal/
61. MANUSYA : Journal of Humanities (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://www.academic.chula.ac.th/manusya/
62. Mon-Khmer Studies Journal http://www.mksjournal.org/


- N -
63. Naresuan University Journal (วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร) http://office.nu.ac.th/nu_journal/journal/index.asp
64. Naresuan University Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) http://www.sci.nu.ac.th/journal/
65. Natural History Bulletin of the Siam Society
(Natural History Bulletin from ThaiScience.info) http://www.siam-society.org/publications/NHB/nhb_index.html
66. NECTEC Technical Journal http://www.nectec.or.th/NTJ/
67. Nursing Journal (พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) http://www.nurse.cmu.ac.th/webthai/ns_new/myweb/index.htm


- P -
68. Prajna Vihara : The Journal of Philosophy and Religion http://www.philo-religion.au.edu/index.php/journal
69. PWPA JOURNAL THAILAND (วารสารสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก) http://www.pwpa.or.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=61


- R -
70. Ramathibodi Medical Journal (รามาธิบดีเวชสาร) http://academic.ra.mahidol.ac.th/ramajournal/
71. Ramathibodi Nursing Journal (รามาธิบดีพยาบาลสาร) http://www.ra.mahidol.ac.th/dpt/NS/MainRamaJournalth

- S -
72. Sasin Journal of Management http://www.sasin.edu/about/sjm.html
73. ScienceAsia : Journal of The Science Society of Thailand http://www.scienceasia.org/
74. Siriraj Medical Journal (สารศิริราช) / Formerly : Siriraj Hospital Gazette http://www.sirirajmedj.com/
75. Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) http://www.sjst.psu.ac.th/
76. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/
77. Songklanagarind Medical Journal (สงขลานครินทร์เวชสาร) http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
78. South East Asian Journal of Medical Education http://seajme.md.chula.ac.th/index.html
79. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, The http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/publication.htm
80. Srinagarind Medical Journal (ศรีนครินทร์เวชสาร) http://www.smj.ejnal.com/e-journal/journal/
81. Suranaree Journal of Science and Technology (วารสารเทคโนโลยีสุรนารี) http://ird.sut.ac.th/VIJAI_Content/finished/SUT%20Journal/main_journal.htm


- T -
82. Thai Agricultural Research Journal (วารสารวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร) http://it.doa.go.th/journal/
83. Thai Forest Bulletin http://web3.dnp.go.th/botany/ThaiForestBulletin/Thai%20Forest%20Bulletin.html
84. Thai Journal of Agricultural Science http://www.thaiagj.org/
85. Thai Journal of Development Administration (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์) http://library2.nida.ac.th/NJmain.html
86. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, The (ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://www.pharm.chula.ac.th/tjps
87. Thai Journal of Phytopharmacy (วารสารสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล) http://medplant.mahidol.ac.th/publish/journal.asp
88. Thai Journal of Veterinary Medicine, The (เวชชสารสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) http://www.vet.chula.ac.th/~tjvm/
89. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal (ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ) / Formerly : Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences http://pharm.swu.ac.th/psi/page_psi_obj.htm
90. Thammasat Economic Journal (วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์) http://www.econ.tu.ac.th/econtuarchive/index.php/journal
91. Thammasat International Journal of Science and Technology http://www.tijsat.tu.ac.th/
92. Thammasat Medical Journal http://www.med.tu.ac.th/medJournal.php
93. The Journal : Journal of the Faculty of Arts. Mahidol University http://www.ar.mahidol.ac.th/Thai/


- U -
94. University of the Thai Chamber of Commerce Journal (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) http://www.utcc.ac.th/thesis/index.php