สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตัวเล่มให้บริการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีตัวเล่มให้บริการ
ร้านขายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วุฒิชัย สื่อสวน 1
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน กับความเหนื่อยล้าของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สมมาศ ถ้ำสูงเนิน 0
การศึกษาการลงทุนธุรกิจอพาร์ทเม้น (เช่า) ในเขตลาดกระบัง พรศิริ ทรงศิริ 0
การมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานบริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์ สุติมา แว่นระเว 0
ความปลอดภัยในการเดินทางของนักศีกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉัตรชัย เรืองประดับ และคณะ 0
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรรณภูมิ ริดา อร่าม 0
ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา เดือน ชุนทองสุข และคณะ 0
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร Junk Food หรือ อาหารขยะของเก็บนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นิภาพร ช่วยประคอง 1
ระบบร้านเช่าวิดิโอ ออนไลน์ ชนินทร์ ไพรสนฑ์ และคณะ 1
การระบุตัวบุคคลโดยใช้ลายนิ้วมือ นิพัฒน์ วัชรพานิชย์ และคณะ 1
กรณีศึกษาความปลอดภัยข้อมูลการจราจรในระบบอินเตอร์เน็ตในองค์กร สมศักดิ์ พุทธาอามาตย์ และคณะ 1
ระบการจัดกการหอพัก ทรงวุฒิ เสมือนโพธิ์ และคณะ 1
ปัจจัยหลักใในการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลระหว่างแคนนอนกับนิคอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากล้อง DSLR อัครพล สายเพ็ชร และคณะ 0
การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูณย์กระจายสินค้าลาดกระบัง สุกรี เกิดอยู่ 0
การพัฒนาระบบการซื้อสินค้าด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สราวุธ เมืองธรรม 1
การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บัตรคลับการ์ด กรณีศึกษา ห้างเทสโก้ดลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร กฤตวรรณ ประจัญมอญ 1
การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายแบบ Metro sexual ณัฐจิรา ไทยเจริญ 1
การพัฒนาระบบซื้อสินค้าด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สราวุธ เมืองธรรม 0
ร้านขายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วุฒิชัย สื่อสวน 1
ระบบร้านขายหนังสือสองออนไลน์ ณัฐวุฒิ สร้อยระย้าแก้ว และคณะ 1
ระบบสั่งซื้อปลาน้ำจืดออนไลน์ รัฐพล อาริยะวงศ์ 1
การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์ อิทธิพล สังข์ชา และคณะ 1
กลยุทธด้านคุนภาพการบริการทางการตลาดของธุรกิจโรงภ่าพยนตร์ ดวงกมล แจ้งไพร 1
ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลระหว่างแคนนอนกับนิคอนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากล้อง DSLR อัครพล สายเพ็ชร และคณะ 1
วิธีสร้างการรับรู้โดยสื่อทางการตลาดมีผลต่อการทำศัลยกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลยันฮี นิพนธ์ สว่างเงินยวง 1
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้สถานเสริมความงามในเขตลาดกระบัง เดือน ชุนทองสุข 1
การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร วราวุธ มาลาวงศ์กุล 1
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการใช้บัตรเครดิตประเภท Non - Bank ในเขตลาดกระบัง ยุทธภูมิ ดอกชูรุ่ง 1
ปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการสูปบุหรี่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ยุทธนา แสนแพง 1
การบริหารงงานลูกคาสัมพันธ์และพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟในสถานีบริการในเขตคลองเตย นัฐิดา สุกัลยา 1
ทัสนคติ ในการเข้าใช้บริการ Community mall กรณีศึกษา J Avenue ศริลักษณ์ พลรักษ์ 1
ระบบการจัดการร้านลีลาวดีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณัฐชา พูตรกุล 1
การพัฒนาระบบฐานข้อมุลวัสดุ อูปกรณ์สำนักงาน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ณัฐพล ศูนย์พะวง 0
ระบบร้านขายหนังสือมือสองออนไลน์ ณัฐวุฒิ สร้อยระย้าแก้ว และคณะ 1
ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ธนาคม จุ้ยศิริ 1
ระบบบริหารการจัดการ บริษัท บีเทรน ฟลาวเวอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ธัญพร แต้เจริญ 1
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษา นเรศ ฉวีทอง 0
ระบบโฆษณา การจองอพาร์ตเม้นต์ ออนไลน์ กรณี : เหมือนฝันอพาร์ตเม้นต์ ออนไลน์ นุชรี ขวัญทอง 1
ระบบซื้อ - ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาร้าน ดี คอมพิวเตอร์ พัชริน ดัดประเสริฐ์ 1
การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน้ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ยิ่งยศ อิ่มเอิบ และคณะ 0
ระบบบริหารงานฝ่ายบุคคล : กรณีศึกษาบริษัท พนัส แอสเซมบลี่ย์ จำกัด รัชนีกร ท้วมพงษ์ 1
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานธุรการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วรรริสา สุเวชมงคล 0
การพัฒนาระบบหอสมุดแสงหิรัญ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศิริชัย นันทะกุล 0
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเบื้องต้น ศิริพร ประทุมหวล 0
ระบบธุรกิจไปรษณีย์ เอกชน สิรินทรา ประทุมหวล 1
บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาไทยธุรกิจ สุรชัย สุขแก้ว 0
ระบบบริหารร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษา ร้านเดคคาร์แคร์ สมศักดิ์ เปรมฤทธิ์ 1
ระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อ กรณีศึกษา : บริษัทอิเล็คอินดัสเตรียลพลาส จำกัด สุธีรา พวงพิพัฒน์ 2
ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา : บริษัท พนชระนคร ยนตรการ จำกัด อุดมลักษณ์ คล้ายอุดม 1
ระบบโรงรับจำนำ กอบกิจ ดกชาฝ้าย 2
ระบบการซื้อขายสินค้าสินค้าโอทอป ออนไลน์ นิวัติ โพธิ์พยนต์ และคณะ 1
การกระจายข่าวสารด้วยเทคโนโลยี RSS บุษยารัตน์ พิลึก 2
ระบบควบคุมหลอดฟลูออเรสเซนต์ในอาคารลานจอดลดสนามบินสุวรรณภูมิ ปัญญา เจริญรัตน์ และคณะ 3
ระบบสั่งซื้อปลาน้ำจืดออนไลน์ รัฐพล อาริยะวงศ์ 1
การพัฒนาระบบซื้อสินค้าด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของโรงอาหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สราวุธ เมืองธรรม 1
ระบบสารสนเทศสุขภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เสวย นอร์โฮลท์ และคณะ 3
อาคารสำนังงาน เกษม ศรีอร่าม 1
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน กับความเหนื่อยล้าของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สมมาศ ถ้ำสูงเนิน 1
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประชาชนในจังหวัดชลบุรี สุชาดา แสงจันทร์ และคณะ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรทัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นิพา ภูเงิน 1
การศึกาาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัสอร์ท แอนสปา พันพัชร์ลัย พวงสันเทียะ 1
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสมุนไพรในเขตหนองจอก ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พัชรินทร์ ศรีไชยบาล 1
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ทิพย์วิมล สมบัติสถาพร และคณะ 1
ความพึงพอใจในการใช้โทรทัพท์ของนัศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภุมิ อโนชา ผางแก้ว และคณะ 1
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มสุขภาพของผู้บริโภคเขตพื้นที่อำเภอบางพลี ไพรินทร์ พระชะ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศจิกา ผลิตกุล และคณะ 1
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าในระดับกลางของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร รุ่งรัตน์ บุบผาวาสน์ และคณะ 1
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ภัทราลักษณ์ นิมิบุตร และคณะ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยุพรัตน์ แสงราช 1
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของ อสมก.กรณีศึกษาเฉพาะเส้นทางสุขุมวิม อำพล คชนิล 1
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่ประเวศ แอนนา สมิทเมธีรักษ์ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟสดของคนวัยทำงานในเขตราชเทวี ทิพย์วิมล บุญฤทธิ์ 1
การศึกษาปัจจัยทีมีอิธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ๋งสำเร็จรูปในเขตลาดกระบัง ณธนกฤต บุญพาโชคอนันต์ และคณะ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพของร้านสะบุรี กรณีศึกษา สาขาโลตัสพระราม 1 นันทนา อารมย์ทิพย์ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ DTAC กรณีศึกษา สาขาโลตัสพระราม 4 เชษฐกิต บัณฑิตธนาพงษ์ และคณะ 1
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้แคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขตลาดกระบัง ปราถนา พ่วงฉ่อง และคณะ 1
พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AIMSTAR ในเขตกรุงเทพมหานคร พนิดา พุ่มอิ่ม 0
พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AIMSTAR ในเขตกรุงเทพมหานคร พนิดา พุ่มอิ่ม 1
ทัศนคติการเข้าใช้บริการ Community mall กรณีศึกษา J avenue คมกริช คุ้มเมือง 1
การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์เน๊ตบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร วราวุธ มาลาสวงศ์ 1
ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักศึกษาวิทยาลัยกรีงเทพสุวรรณภูมิ พสุ รัตนโภคา 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสำอางของนักศึกษาวิทยาลัย ฐิตพรรณ หมั่นหาผล และคณะ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน กรณี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กาญจนา พิมพาเลีย 1
ทัศนติของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิที่มีต่อการโฆษณา ใแลบะการประชาสัมพันธ์ แพรวา หวานฉ่ำ 1
วิธีการสร้างการรับรู้โดยสื่อทางการตลาดมีผลต่อการทำศัลยกรรมของกลุ่มคนวัยทำงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลยันฮี นิพนธ์ สว่างเงินยวงและคณะ 1
สำรวจพฤติกรรมการควบคุมของการกำเนิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ธนากร พิศาลภูรินาท 1
การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รีสอร์ท แอนสปา พันพัชร์ลัย พวงสันเทียะ 1
แรงจูงใจในการเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ทวีพร ขัดหย่อม และคณะ 1
พฤติกรรมขอผู้ใช้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศูนย์บริการรถยนต์ในเขตลาดกระบัง ภานุวัฒน์ ทับแสง และคณะ 1
พฤติกรรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ภาคพิเศษ กนกนิภา คมเกล้า และคณะ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาภายในสถาบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พรทิพย์ เนื้อทอง 1
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการใช้บัตรเครดิตประเภท Non - Bank เขตลาดกระบัง ยุทธภูมิ ดอกชูรุ่ง 1
เปรียบเทียบการเข้าไปใช้บริการระหว่างวุฒิ - ศักดิ์ คลีนิก กับนิติพลคลีนิก ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนี ธิศาเวช 1
ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นุสรา ศิริ 1
ความพึงพอใจในการปลูกกล้วยไม้ประดับชองประชาชนในเขตประเวศ วารญา หมัดวัง 1
พฤติกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จินตนา อินอิ่ม 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสุราของผู้บริโภคในตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ วัลลภ ก้อนทองคำ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตพระโขนง นราธิป ไชยเทพ 1
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของประชากรในเขตลาดกระบัง อัจฉรา เอี่ยมสอาด 1
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและความคิดเห็นต่อการใช้พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จิรัชฐพล จรรยนับ 1
การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าเกาหลีของหนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นิรันดร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ 1
สำรวจความต้องการใช้บริการห้องสมุดแสงหิรัญ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พิไล สุขหอม 1
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นันทนา คำสาร 1
พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พิธิวัต แสนจินดา 1
พฤติกรรรมและความสนใจในการอ่านหนังสือการ์ตูนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ภาคปกติ สุรชาติ อินทรศิริ 1
ความต้องการการซื้อ - ขายสินค้าทางอินเตอร์เน้ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฑีฆะทัส สุรรัตน์ 1
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สาวิตรี มงคลน้อย 1
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอินเตอรืเน็ต คาเฟ่ ของประชาชนในเขตลาดกระบัง กฤษนัย สระทองแยง 1
ความต้องการใช้ Wireless LAN ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ทศพร กลิ่นมาลัย 1
การรู้จักและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซค์ไทย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วรรษพล สุวรรณเทวะคุปต์ 1
พฤติกรรมเด็กอนุบาลโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ เขตบางพลี จังหวัดสุมรปราการ ชลธิชา อ่อนเชษฐ์ 1
พฤติกรรมการเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุสรา บุญประเสริฐ 1
พฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จันทร์เพ็ญ แซ่เตีย และคณะ 1
การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นัชชา หวลจิต และคณะ 1
การเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของชายรักชายกับชายปกติในเขตประเวศ หทัยธาร ไม้น้อย 1
ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของเขตลาดกระบัง ขจีพรรณ ธนโชติอนันต์เดช 1
ความต้องการใช้ระบบฝากเงินสดโดยใช้เครื่องเงินสดฝากอัตโนมัตของประชาชนเขตลาดกระบัง ครองชัย บุญแต้ม 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลสิรินธร กิติยา สาคร 1
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ชัยวุฒิ บุญประเสริฐ 1
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวยี่ห้อคังเซน นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นภา พิทักคีรี 1
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของวัยรุ่น ในเขตลาดกระบัง ทัศนียื นาคคำ 1
คุณสมบัติของนับัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในเขตลาดกระบัง ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กิตติยา ศิริกมล 1
ความต้องการใช้บัตรเครดิตของพนังานดรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย แอนนา ศรีอาจณรงค์ 1
ขวัญและกำลังใจในกานปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตหนองจอก จิตรา เจนจบ 1
พฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตราโออิชิของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สุจิตรา ระศรี 1
การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูณย์กระจายสินค้าลาดกระบัง สุกรี เกิดอยู่ 1
ทัศนคติบุคลที่มีเงินต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตพื้นที่เขตลาดกระบัง สุทะาทิพย์ ฟักแฟง 1
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟพรีเมี่ยมที่อาศัยในเขตลาดกระบัง ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรรณภูมิ วิมลรัตน์ ทองมะน้อย 1
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เพ็ญศิริ แซ่หลิม 1
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) ไชยา มานะพันธ์ 1
ความต้องการใช้บัตรเครดิตของพนักงานโรงเรียนนาานาชาติแพน - เอเซีย แอนนา ศรีอาจณรงค์ 1
ความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สุภาภรณ์ จันทโชติ 1
การมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานบริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์ สุติมา แว่นระเว 1
ทัศนคติของผุ้ใช้รถยนต์ในเขตประเวศที่มีต่อรถยยนตืส่วนบุคคลเครื่องยนต์ดีเซล ทศพร มณีฉาย 1
พฤติกรรมของผู้บริดภคชาวไทยในการใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ อรวรรณ พิมาลัย 1
เรื่องความปลอกภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัทซีเอชอินดัสตรี จำกัด โอภาส จันทะมา 1
การสำรวจความพึงพอใจในการปลูกกล้วยไม้เขตลาดกระบัง อรพรรณ จันทร์ฉาย 1
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพใมนการทำงานของบุคคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พรรทิพา จ้อยช้างเนียม 1
ความรู้ความเข้าใจของการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง เกศรินทร์ ศรีวรรณา 1
ค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงเขตลาดกระบัง ศรีวรรธน์ วัชระพัทธ์เดโช และคณะ 1
การบริหารความขัดแย้งของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ธันยะกาญจน์ อินทรสถิตย์ และคณะ 1
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการร้านกาแฟสดใน เขตราชาเทวะ ชนทิชา พลเมือง 1
ระบบวางแผนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล เกศริน ศรีอินทร์ และคณะ 1
การตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวในย่านพัทยา จังหวัดชลบุรี นพมาศ ลิสวัสดิ์ และคณะ 1
แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนตามแนวทางคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อการท่องเที่ยว นันทพร ฉิมพลี และคณะ 1
แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเพื่อการท่องเที่ยว โสภิต ฉาบไธสง 1
พฤติกรรมการตัดสินใจการเลือกใช้บริการะนาคารกรุวงไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สาขาหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง สิทธิเทพ บำรุงเพชร 1
ความพึงพอใจกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ณัฐจิรา ไทยเจริญ 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลฝของผุ้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สาโรจน์ นินทยักษ์ 1
การนำเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลมาประยุกต์ประยุกต์ใช้เพื่อการขนส่งในประเทศไทยของประชากรพื้นที่เขตบางพลี ชานนท์ มักคา 1
ความต้องการซื้อสินค้าผ่าระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เขตลาดกระบัง อุทัยวรรณ แซ่ตัน 1
ควสามต้องการเป็นผู้ทำบัญชีตามทัศนคติของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สมรัก เกตุแก้ว และคณะ 1
สำรวจการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน เขตลาดกระบัง ลัดดาวัลย์ สิงห์คะกุล 1
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิของนักศึกษาภาคปกติ สุชาดา กลางสวน และคณะ 1
ความพึงพอใจต่อการให้บริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วราภรณ์ ผลมีทรัพย์ 1
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศิริพร พื้นหินลาด 1
ศึกษาการบริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและพนักงานการไฟฟ้า เสาวลักษณ์ เกอดแสง 1
การศึกษาการลงทุนธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ (เช่า) ในเขตลาดกระบัง   1
ระบบแฟ้มสะสมออนไลน์ อนุสรณ์ นกงาม 1
ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา เดือน ชุนทองสุข และคณะ 1
การสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของประชาชนเพื่อลดการสูบบุหรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ยุทธนา แสนแพง 1
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีร ภาคปกติ จำปา ศรีกล่ำ และคณะ 1
การตัดสินใจซื้อนมเปรียวพร้อมยูเอชที ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พงษ์ศักดิ์ ท่วมแก้ว 1
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเบียร์ของชววไทยในเขตลาดกระบัง จังหวสัดกรุงเทพมหานคร สุพัตรา มนัสทรง 1
กลยุทธ์การตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเทศไทย ขันชัย ดวงจันทร์ 1
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีผลต่อการลงทะเบียนวิชาสเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วสันต์ ปาแสล๊ 1
ความต้องการใช้ร้านถ่ายเอกสาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กิตติยา บัวทองคำ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลสินรินธร กิติยา สาคร 1
ความต้องการศึกษาการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนเขตลาดกระบัง วิมลสิริ นวมหอม 1
ควมพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าใหมไทยของประชากรในพื้นที่เขตคลองเตย รัตนติยาพร ศิริโยธา 1
อิทธิพลของสื่อโฆษณาบนเว็บบอร์ดที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ผาณิต กลัดจ่าย 1
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมตราแอนลีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สุนันทวัน วิริยะพันธ์ 1
ความต้องการใช้ระบบพิมพ์รายนิ้วมือแทนการรูดบัตรของบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อัจฉรา สวนสมุทร 1
ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปูชิตา ชื่นใจ 1
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษาปริญญาตี คำรน สิงห์นอก 1
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนสอนในวิทยาาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ณภัทร์ เจริญกุล และคณะ 1
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊กของงนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประภาภรณ์ สาปัญญา 0
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊กของงนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประภาภรณ์ สาปัญญา 0
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊กของงนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประภาภรณ์ สาปัญญา 1
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อต่อตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) บุตสะรีย์ วิมานะ และคณะ 1
รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างกีฬามวยไทยในมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิไลวรรณ สุขศรี 1
ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วีระชัย ชาวสองคอน 1
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวนัศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พัชรีพร ด้วงเจริญ 1
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรรณภูมิ ริดา อร่าม 1
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ศุภกิจ อันสุขประเสริฐ 1
ความพึงใจของผู้ใช้บริการจ้างเหงาแรงงานของ บริษัท ทิตาราม คอนวัลแตนท์ จำกัด สุเมธ รอดประเสริฐ 1
พฤติกรรมในการทำงานด้านความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ คธวัฒน์ อูทุม 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเตอร์เน็ต บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการในบริษัท CASH .autopart จำกัด ปิยะราช ศิรฺบูรณ์ 1
พฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ำผลไม้พร้อมเครื่องดื่ม 100 % ในเขตพื้นที่ รามคำแหง 2 เอกรินทร์ อ้นรัตน์ ทศวรรษ สุดสาคร 1
ศึกษาพฤติกรรมความเครียดและความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ดำรงชัย ถาวรปัญญรัศมี 1
ความปลอดภัยในการเดินทางของนักศีกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉัตรชัย เรืองประดับ และคณะ 1
ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ธนาวัฒน์ รุ่งแสง 1
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ทางภาคอีสานตอนไต้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   1
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศิริศักดิ์ แก้วกิจจา 1
ความรู้เรื่องการปรับปรุงกระบวนการกระบวนการผลิตโดยเทคนิคลีนของนิคมอุตสาหกรรรมเวลโกรว์ คมสันต์ กลัดแก้ว และคณะ 1
พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสินค้าฉลากเขียวประชาชนในเขตลาดกระบัง สมชาย พรถาวรสุข และคณะ 1
ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประดิษฐ ดีใจ 1
ความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อม กรณีศึกษาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี วีนัสนันท์ หอมหวล 1
การดำรงชีวิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิในยุคปัจจุบัน พีรดลย์ เคนอ่อน 1
พฤติกรรมการบริการบริโภคอาหารญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ บุษบา กลั่นงาม 1
การบริหารงานบุคคลในห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิริยะ เทรดดิ้ง วรรณภา นันทกุล 1
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของบริษัท เพชรบุรีคาร์เร้นท์ (1987) จำกัด ชลธิศ พันธุนิตย์ 1
แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน บริษัทโปรฟินิช จำกัด สุภาภรณ์ ทศคุย 1
ปัญหาและอุปสรรค์ในการบริหารงานของ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด อรวรรณ แก้วภู่ 1
สาเหตุการทำศัลยกรรมของผู้หญิงไทยในเขตบางกะปิ กัญญพัชร อินทร์จันทร์ 1
ศูนย์เด็กเล็กของรัฐบาลมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารเขตพื้นที่ตำบลบางโฉลง ชุตินันท์ ทรัพย์สิน 1
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในพ้นที่เขตประเวศ ศริรัตน์ สว่างพระศรีอารย์ 1
การวิเคราะห์ปัญหาการสร้างแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อำภาพร ต้นสิน 1
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในมหามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศรัญญา ฤทืธิ์บุญ 1