วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีตัวเล่มให้บริการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีตัวเล่มให้บริการ
ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีในเรื่องวิธีการปฎิบัติสำหรับปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาตามมาตรฐานการบัญชี และสิทธิประโยชน์ทางภาษษีอากร ขวัญทิพย์ บุญอยู่ 1
การศึกษาความต้องการการพัมนามนุษย์ กรณีศึกษา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จารุวรรณ กะทง 1
การศึกษามุมมองของผู้ใช้เทคโนโลยีที่มีต่อทัศนคติการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กนกวรรณ แสงแก้ว 1
ศึกษาระดับปัญหาการปฎิบัติงานด้านบัญชีของสำนักบริหารการเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กัลยารัตน์ สุกร 1
ความพึงพอใจต่อระบบซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่การตลาด กุสล ปิ่นมุข 1
ปัจจัยที่ผลต่อประสิทธิภาพของนักภาษีในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ต่อการจัดเก็บภาษีของธุรกิจขนส่งและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งในเขตราชเทวี จันทร์สุดา สงนวล 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษาธุรกิจประเภทโรงแรม ในเขตกรุงเทพมหานคร จินตนา อินทลัย 1
การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เรดิคอน จำกัด จินตนา วุ่นซิ่งซี 1
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจุงใจในการปฏิบัติการของพนักงาน บริษัท ดิสค์ พริซิชั่น (ประเทศไทย) จุฑามาส แสนน้ำเที่ยง 1
การประยุกต์ใช้ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจน้ำมันปาล์ม ชัญญานุช โตอินทร์ 1
ศึกษาทัศนคติและค่านิยมของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร ต่อการศึกษาต่อต่างประเทศ กรณีเลือกศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ชฎารัตน์ นวรัตน์ภิรมย์ 1
ปัญหาในการใช้ระบบบัญชีสำเร็จรูป SAP ของ บริษัท บีอีซี - เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ( มหาชน ) ชบา อินทร์งาม 1
ปัญหาการปันส่วนต้นทุนงานสั่งทำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา : บริษัทที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โชตนา ชูพร้อม 1
การควบคุมภายในระบบสารสานเทศทางการบัญชี วงจรรายได้ กรณี : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พัฒน์ คุณวิสิฎสิริ 1
ระบบเงินเดือนและเลขทะเบียน ณัฏฐ์ชดา พลังบริรักษ์ 1
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ( เดิม ฉบับที่ 54 ปรับปรุง 2552 ) ดลวิภา ผดุงกุล 1
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลดเปลี่ยนของตุ้นำเข้าโดยการทำสัญญาซื้อเงินตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า กรณีศึกษา บริษัท แฮนสันเคมีเคิล จำกัด ดาระณี ความคุ้ณเคย 1
การศึกษาผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าและทางอินเตอร์เน็ต ทัศนีย์ ทองทิพย์ 1
การศึกษาการจัดทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ทิพวรรณ รุ่งแดง 1
การประเมินมุลค่าหลักทรัพย์การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทิพวรรณ บูญเป็ง 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตราสินค้าต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ธนภรณ์ ตรีไพบูรณ์ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซันเด้น ประเทศไทย จำกัด ธิดารัตน์ ศรีไชย 1
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์กองบัญชาการทหารสูงสุด นภัสนันท์ ปทุมทอง 1
ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นลิน ตัณฑิกุล 1
แนวการตรวจสอบบัญชีภายใน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น บุญอ้อ แก้วหาญ 1
ระดับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้สอนบัญชีระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม ( Fair Value ) กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ปทุมพร ชดช้อย 2
การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ตรีศักดิ์ อ้อโตเมชั่น จำกัด ประพจน์ โพธิ์เย็น 1
ศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้ทางด้านบัญชีกับเกณฑ์ภาษีอากรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เขตกรุงเทพมหานคร ประสาทพร ยงยืน 1
ความรู้ความเข้าใจและปัญหาของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 8 ( ฉบับที่ 39 ปรับปรุง 2550 ) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงรายการททางบัญชีและข้อผิดพลาด กรณีศึกษา นักบัญชี ปรีชา นิธิโรจน์ปัญญา 1
ศึกษาการจัดทำบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรีชา คำระกาย 1
ปัญหาที่พบในการตรวจสอบภาษีศึกษาเแพาะกรณี สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร ปรียาพร ศริเผ่า 1
ปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏ์ธานี ปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง 1
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อข่อเสนอแนะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายในประจำสถาบันอุดมศึกษา กรณีส฿กษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผกาวรรณ ศรีสุทธางกูร 1
ควมรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบทุตจริตทางบัญชีของบริษัทมหาชน พัทธ์ธีรา ศิริธนอารีย์ 2
ปัญหาการรับรู้รายได้และต้นทุนค่าขนส่งของผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชีกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ประเภทขนส่งสินค้าทางบก พิจตาร อนันต์ภูมิไตรภพ 1
ศึกษาความสัมพันของอัตราแลกเปลี่ยนกับมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการส่งออก พิชานันท์ ไชอนุรักษ์ 1
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อการส่งข้อมูลข่าวสาของทางมหาวิทยาลัยผ่าน SMS พีระวิทย์ ประเสริฐววิทย์ 1
ความรู้ ความเข้าใจของนักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กรณี : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิมพ์ชนก เครือสมบัติ 1
ทัศนคติและการยอมรับการโฆษณาออนไลน์ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ไพรินทร์ พจน์พรหมมณี 1
ปัญหาในการปฏิบัติงานระบบการเงินและการบัญชีของส่วนราชการตามระบบ GMIS กรณีสึกษา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภัทรวดี แสงศรี 1
การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า มธุรดา ปิ่นมณี 1
ปัญหาในการรับรู้รายได้และการจ่ายเงินได้ค่าสิทธิและค่านักแสดงให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างประเทศ กรณีศึกษา : บริษัท บีอีซี - เทโรอินเตอร์เทนเม้น จำกัด ( มหาชน ) มณีรัตน์ มุขศรีใส 1
ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน มโนช ทะวารัมย์ 1
ปัญหาในการนำเสนอรายงานทางการเงินของกิจการที่ได้รับส่งสเริมการลงทุน ( BOI ) กรณีศึกษาที่ได้รับส่งเสริม ( BOI ) ในเขตจังหวัดระยอง มยุรี อุ่นทุไร 1
การสำรวจความคิดเห็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : กรณีการศึกษา บริษัท ไทยแฟร์ชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มเหศักดิ์ ฆังรัตนะ 1
ความรู้ ความเข้าใจของนักตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการนำ Tax Mapping มาใช้ในการปฎิบัติงาน : กรณีศึกษาของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่งรพี ค้าพลอย 1
ความสัมพันธ์ไทย - พม่า ในการค้า การส่งออก - การนำเข้า ในช่วงปี 2549 - 2550 วิญานันท์ สุวรรณ 1
การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ ศนิพร สมิตชาติ 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแววดล้อม สมสกุล พุทธโกสัย 1
ปัญหาการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้และตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของบริาทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุรัตน์วดี ลำใย 1
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง สานิต บัวเรียนแก้ว 1
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินโลว์คอสต์ สุธิดา สุตะโคตร 1
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงินกรณีศึกษา ธุรกิจพลังงาน ยุวดี สวนสมจิตต์ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร แสงดี เชาว์ไวย 1
ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร สุธาสิณี บัวหลวง 1
การศึกษาความพึงพอใจของนักบัญชีในหน่วยธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จำกัด ( มหาชน ) หทัยรัตน์ ลิปิพันธ์ 1
พฤติกรรมการพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเลือกที่พักในพัทยา อรภัฏ บุญมา 1
ความต้องการในการใช้บริการ K - mALERT ของผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อารีรัตน์ ปานะรัตน์ 1
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตกของวัยรุ่น อิงอร ต้นกระหาด 1
ความรู้ ความเข้าใจของผู้สอบบัญชี ที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 ( ฉบับที่ 53 เดิม ) เรื่องประมานการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในขตกรุงเทพมหานคร อัญชสา ปรีชา 1
แนวทางการบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่เสริมการลงทุน ( BOL ) กรณีศึกษา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) อารมย์ เกิดศรี 1
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสมุนไพรในเขตหนองจอก ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พัชรินทร์ ศรีไชยบาล 1
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอสมุดแสงหิรัญของวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ทิพย์วิมล สมบัติสถาพร และคณะ 1
ความพึงพอใจในการใช้โทรทัพท์ของนัศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภุมิ อโนชา ผางแก้ว และคณะ 1
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มสุขภาพของผู้บริโภคเขตพื้นที่อำเภอบางพลี ไพรินทร์ พระชะ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศจิกา ผลิตกุล และคณะ 1
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าในระดับกลางของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร รุ่งรัตน์ บุบผาวาสน์ และคณะ 1
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ภัทราลักษณ์ นิมิบุตร และคณะ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยุพรัตน์ แสงราช 1
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของ อสมก.กรณีศึกษาเฉพาะเส้นทางสุขุมวิม อำพล คชนิล 1
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยวในเขตพื้นที่ประเวศ แอนนา สมิทเมธีรักษ์ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟสดของคนวัยทำงานในเขตราชเทวี ทิพย์วิมล บุญฤทธิ์ 1
การศึกษาปัจจัยทีมีอิธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ๋งสำเร็จรูปในเขตลาดกระบัง ณธนกฤต บุญพาโชคอนันต์ และคณะ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพของร้านสะบุรี กรณีศึกษา สาขาโลตัสพระราม 1 นันทนา อารมย์ทิพย์ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ DTAC กรณีศึกษา สาขาโลตัสพระราม 4 เชษฐกิต บัณฑิตธนาพงษ์ และคณะ 1
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้แคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในเขตลาดกระบัง ปราถนา พ่วงฉ่อง และคณะ 1
พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AIMSTAR ในเขตกรุงเทพมหานคร พนิดา พุ่มอิ่ม 0
พฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AIMSTAR ในเขตกรุงเทพมหานคร พนิดา พุ่มอิ่ม 1
ทัศนคติการเข้าใช้บริการ Community mall กรณีศึกษา J avenue คมกริช คุ้มเมือง 1
การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์เน๊ตบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร วราวุธ มาลาสวงศ์ 1
ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักศึกษาวิทยาลัยกรีงเทพสุวรรณภูมิ พสุ รัตนโภคา 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสำอางของนักศึกษาวิทยาลัย ฐิตพรรณ หมั่นหาผล และคณะ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน กรณี : วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กาญจนา พิมพาเลีย 1
ทัศนติของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิที่มีต่อการโฆษณา ใแลบะการประชาสัมพันธ์ แพรวา หวานฉ่ำ 1
วิธีการสร้างการรับรู้โดยสื่อทางการตลาดมีผลต่อการทำศัลยกรรมของกลุ่มคนวัยทำงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลยันฮี นิพนธ์ สว่างเงินยวงและคณะ 1
สำรวจพฤติกรรมการควบคุมของการกำเนิดของนักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ธนากร พิศาลภูรินาท 1
การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รีสอร์ท แอนสปา พันพัชร์ลัย พวงสันเทียะ 1
แรงจูงใจในการเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ทวีพร ขัดหย่อม และคณะ 1
พฤติกรรมขอผู้ใช้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศูนย์บริการรถยนต์ในเขตลาดกระบัง ภานุวัฒน์ ทับแสง และคณะ 1
พฤติกรรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร ภาคพิเศษ กนกนิภา คมเกล้า และคณะ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พรทิพย์ เนื้อทอง 1
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการใช้บัตรเครดิตประเภท Non - Bank เขตลาดกระบัง ยุทธภูมิ ดอกชูรุ่ง 1
เปรียบเทียบการเข้าไปใช้บริการระหว่างวุฒิ - ศักดิ์ คลีนิก กับนิติพลคลีนิก ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนี ธิศาเวช 1
ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นุสรา ศิริ 1
ความพึงพอใจในการปลูกกล้วยไม้ประดับชองประชาชนในเขตประเวศ วารญา หมัดวัง 1
พฤติกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ นักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จินตนา อินอิ่ม 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสุราของผู้บริโภคในตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ วัลลภ ก้อนทองคำ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในเขตพระโขนง นราธิป ไชยเทพ 1
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของประชากรในเขตลาดกระบัง อัจฉรา เอี่ยมสอาด 1
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและความคิดเห็นต่อการใช้พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จิรัชฐพล จรรยนับ 1
การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าเกาหลีของหนักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นิรันดร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ 1
สำรวจความต้องการใช้บริการห้องสมุดแสงหิรัญ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พิไล สุขหอม 1
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นันทนา คำสาร 1
พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พิธิวัต แสนจินดา 1
พฤติกรรรมและความสนใจในการอ่านหนังสือการ์ตูนของนักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ภาคปกติ สุรชาติ อินทรศิริ 1
ความต้องการการซื้อ - ขายสินค้าทางอินเตอร์เน้ตของนักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฑีฆะทัส สุรรัตน์ 1
แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สาวิตรี มงคลน้อย 1
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอินเตอรืเน็ต คาเฟ่ ของประชาชนในเขตลาดกระบัง กฤษนัย สระทองแยง 1
ความต้องการใช้ Wireless LAN ของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ทศพร กลิ่นมาลัย 1
การรู้จักและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซค์ไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วรรษพล สุวรรณเทวะคุปต์ 1
พฤติกรรมเด็กอนุบาลโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ เขตบางพลี จังหวัดสุมรปราการ ชลธิชา อ่อนเชษฐ์ 1
พฤติกรรมการเดินทางของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุสรา บุญประเสริฐ 1
พฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จันทร์เพ็ญ แซ่เตีย และคณะ 1
การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นัชชา หวลจิต และคณะ 1
การเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพจิตของชายรักชายกับชายปกติในเขตประเวศ หทัยธาร ไม้น้อย 1
ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของเขตลาดกระบัง ขจีพรรณ ธนโชติอนันต์เดช 1
ความต้องการใช้ระบบฝากเงินสดโดยใช้เครื่องเงินสดฝากอัตโนมัตของประชาชนเขตลาดกระบัง ครองชัย บุญแต้ม 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลสิรินธร กิติยา สาคร 1
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ชัยวุฒิ บุญประเสริฐ 1
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวยี่ห้อคังเซน นักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นภา พิทักคีรี 1
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของวัยรุ่น ในเขตลาดกระบัง ทัศนียื นาคคำ 1
คุณสมบัติของนับัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในเขตลาดกระบัง ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กิตติยา ศิริกมล 1
ความต้องการใช้บัตรเครดิตของพนังานดรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย แอนนา ศรีอาจณรงค์ 1
ขวัญและกำลังใจในกานปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตหนองจอก จิตรา เจนจบ 1
พฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มชาเขียวตราโออิชิของนักศึกษาในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สุจิตรา ระศรี 1
การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูณย์กระจายสินค้าลาดกระบัง สุกรี เกิดอยู่ 1
ทัศนคติบุคลที่มีเงินต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตพื้นที่เขตลาดกระบัง สุทะาทิพย์ ฟักแฟง 1
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟจากร้านกาแฟพรีเมี่ยมที่อาศัยในเขตลาดกระบัง ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรรณภูมิ วิมลรัตน์ ทองมะน้อย 1
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ นักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เพ็ญศิริ แซ่หลิม 1
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) ไชยา มานะพันธ์ 1
ความต้องการใช้บัตรเครดิตของพนักงานโรงเรียนนาานาชาติแพน - เอเซีย แอนนา ศรีอาจณรงค์ 1
ความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สุภาภรณ์ จันทโชติ 1
การมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานบริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์ สุติมา แว่นระเว 1
ทัศนคติของผุ้ใช้รถยนต์ในเขตประเวศที่มีต่อรถยยนตืส่วนบุคคลเครื่องยนต์ดีเซล ทศพร มณีฉาย 1
พฤติกรรมของผู้บริดภคชาวไทยในการใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ อรวรรณ พิมาลัย 1
เรื่องความปลอกภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัทซีเอชอินดัสตรี จำกัด โอภาส จันทะมา 1
การสำรวจความพึงพอใจในการปลูกกล้วยไม้เขตลาดกระบัง อรพรรณ จันทร์ฉาย 1
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพใมนการทำงานของบุคคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พรรทิพา จ้อยช้างเนียม 1
ความรู้ความเข้าใจของการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง เกศรินทร์ ศรีวรรณา 1
ค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงเขตลาดกระบัง ศรีวรรธน์ วัชระพัทธ์เดโช และคณะ 1
การบริหารความขัดแย้งของบุคลากรภายในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ธันยะกาญจน์ อินทรสถิตย์ และคณะ 1
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการร้านกาแฟสดใน เขตราชาเทวะ ชนทิชา พลเมือง 1
ระบบวางแผนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล เกศริน ศรีอินทร์ และคณะ 1
การตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวในย่านพัทยา จังหวัดชลบุรี นพมาศ ลิสวัสดิ์ และคณะ 1
แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนตามแนวทางคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อการท่องเที่ยว นันทพร ฉิมพลี และคณะ 1
แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเพื่อการท่องเที่ยว โสภิต ฉาบไธสง 1
พฤติกรรมการตัดสินใจการเลือกใช้บริการะนาคารกรุวงไทยของนักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สาขาหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง สิทธิเทพ บำรุงเพชร 1
ความพึงพอใจกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ณัฐจิรา ไทยเจริญ 1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลฝของผุ้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สาโรจน์ นินทยักษ์ 1
การนำเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลมาประยุกต์ประยุกต์ใช้เพื่อการขนส่งในประเทศไทยของประชากรพื้นที่เขตบางพลี ชานนท์ มักคา 1
ความต้องการซื้อสินค้าผ่าระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เขตลาดกระบัง อุทัยวรรณ แซ่ตัน 1
ควสามต้องการเป็นผู้ทำบัญชีตามทัศนคติของนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สมรัก เกตุแก้ว และคณะ 1
สำรวจการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน เขตลาดกระบัง ลัดดาวัลย์ สิงห์คะกุล 1
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารในโรงอาหาร วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิของนักศึกษาภาคปกติ สุชาดา กลางสวน และคณะ 1
ความพึงพอใจต่อการให้บริการหอพักนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วราภรณ์ ผลมีทรัพย์ 1
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือใน วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศิริพร พื้นหินลาด 1
ศึกษาการบริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและพนักงานการไฟฟ้า เสาวลักษณ์ เกอดแสง 1
การศึกษาการลงทุนธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ (เช่า) ในเขตลาดกระบัง   1
ระบบแฟ้มสะสมออนไลน์ อนุสรณ์ นกงาม 1
ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา เดือน ชุนทองสุข และคณะ 1
การสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของประชาชนเพื่อลดการสูบบุหรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ยุทธนา แสนแพง 1
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนักศึกษาหญิง วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีร ภาคปกติ จำปา ศรีกล่ำ และคณะ 1
การตัดสินใจซื้อนมเปรียวพร้อมยูเอชที ของนักศึกษาในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พงษ์ศักดิ์ ท่วมแก้ว 1
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเบียร์ของชววไทยในเขตลาดกระบัง จังหวสัดกรุงเทพมหานคร สุพัตรา มนัสทรง 1
กลยุทธ์การตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเทศไทย ขันชัย ดวงจันทร์ 1
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีผลต่อการลงทะเบียนวิชาสเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วสันต์ ปาแสล๊ 1
ความต้องการใช้ร้านถ่ายเอกสาร ของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กิตติยา บัวทองคำ 1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลสินรินธร กิติยา สาคร 1
ความต้องการศึกษาการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนเขตลาดกระบัง วิมลสิริ นวมหอม 1
ควมพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าใหมไทยของประชากรในพื้นที่เขตคลองเตย รัตนติยาพร ศิริโยธา 1
อิทธิพลของสื่อโฆษณาบนเว็บบอร์ดที่มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ผาณิต กลัดจ่าย 1
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมตราแอนลีนของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สุนันทวัน วิริยะพันธ์ 1
ความต้องการใช้ระบบพิมพ์รายนิ้วมือแทนการรูดบัตรของบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ อัจฉรา สวนสมุทร 1
ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปูชิตา ชื่นใจ 1
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนักศึกษาปริญญาตี คำรน สิงห์นอก 1
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนสอนในวิทยาาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ณภัทร์ เจริญกุล และคณะ 1
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊กของงนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประภาภรณ์ สาปัญญา 0
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊กของงนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประภาภรณ์ สาปัญญา 0
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊กของงนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประภาภรณ์ สาปัญญา 1
การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อต่อตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) บุตสะรีย์ วิมานะ และคณะ 1
รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างกีฬามวยไทยในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิไลวรรณ สุขศรี 1
ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วีระชัย ชาวสองคอน 1
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวนัศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ พัชรีพร ด้วงเจริญ 1
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรรณภูมิ ริดา อร่าม 1
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ศุภกิจ อันสุขประเสริฐ 1
ความพึงใจของผู้ใช้บริการจ้างเหงาแรงงานของ บริษัท ทิตาราม คอนวัลแตนท์ จำกัด สุเมธ รอดประเสริฐ 1
พฤติกรรมในการทำงานด้านความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ คธวัฒน์ อูทุม 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเตอร์เน็ต บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการในบริษัท CASH .autopart จำกัด ปิยะราช ศิรฺบูรณ์ 1
พฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ำผลไม้พร้อมเครื่องดื่ม 100 % ในเขตพื้นที่ รามคำแหง 2 เอกรินทร์ อ้นรัตน์ ทศวรรษ สุดสาคร 1
ศึกษาพฤติกรรมความเครียดและความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ดำรงชัย ถาวรปัญญรัศมี 1
ความปลอดภัยในการเดินทางของนักศีกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ฉัตรชัย เรืองประดับ และคณะ 1
ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ธนาวัฒน์ รุ่งแสง 1
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ทางภาคอีสานตอนไต้ของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   1
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของ นักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศิริศักดิ์ แก้วกิจจา 1
ความรู้เรื่องการปรับปรุงกระบวนการกระบวนการผลิตโดยเทคนิคลีนของนิคมอุตสาหกรรรมเวลโกรว์ คมสันต์ กลัดแก้ว และคณะ 1
พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสินค้าฉลากเขียวประชาชนในเขตลาดกระบัง สมชาย พรถาวรสุข และคณะ 1
ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประดิษฐ ดีใจ 1
ความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อม กรณีศึกษาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี วีนัสนันท์ หอมหวล 1
การดำรงชีวิต ของนักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิในยุคปัจจุบัน พีรดลย์ เคนอ่อน 1
พฤติกรรมการบริการบริโภคอาหารญี่ปุ่นในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรณีศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ บุษบา กลั่นงาม 1
การบริหารงานบุคคลในห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิริยะ เทรดดิ้ง วรรณภา นันทกุล 1
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของบริษัท เพชรบุรีคาร์เร้นท์ (1987) จำกัด ชลธิศ พันธุนิตย์ 1
แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน บริษัทโปรฟินิช จำกัด สุภาภรณ์ ทศคุย 1
ปัญหาและอุปสรรค์ในการบริหารงานของ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด อรวรรณ แก้วภู่ 1
สาเหตุการทำศัลยกรรมของผู้หญิงไทยในเขตบางกะปิ กัญญพัชร อินทร์จันทร์ 1
ศูนย์เด็กเล็กของรัฐบาลมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารเขตพื้นที่ตำบลบางโฉลง ชุตินันท์ ทรัพย์สิน 1
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในพ้นที่เขตประเวศ ศริรัตน์ สว่างพระศรีอารย์ 1
การวิเคราะห์ปัญหาการสร้างแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อำภาพร ต้นสิน 1
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศรัญญา ฤทืธิ์บุญ 1
การศึกษาพฤติกรรรมผู้นำของผู้จัดการธนาคารพานิชย์ ในทัศนะของพนักงาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โสภาวดี อักษรมัต 1
การศึกษาของการจัดโครงการการพัฒนาองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สวมมาตย์ พันภู 1
ปัญหากรฝึกงานของนักเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพนิชยการธนบุรี นริศา ประมวลสุข 1
การปฎิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพนิชยการเชตุพน วรรณภา การีเวท 1
ปัญหาการเรียนของนักศึกษาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับปปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี เลิศ เรืองสินภิญญา 1
ความต้องการรับการฝึกอบรมของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีร วนิสสากร พิมพ์ทอง 1
ปัญหาการดำเนินงานจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจจังหวัดเพชรบุรี อรัญ คล้ำชื่น 1
สาเหตุการลาออกกลางคันของนักเรียนพานิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สุภาพร เหมอมรไพบูลย์ 1
ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โพธิ์ลอยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี เทิม มิตรจิต 1
ปัญหาการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบุรี ลางสาด พุ่มดอกไม้ 1
ความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันต่อการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี สมเกียรติ จิรประเสริฐวงค์ 1
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในวิทยาลัยพนิชยการธนบุรี จักรกฤษณ์ ประกอบผล 0
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในวิทยาลัยพนิชยการธนบุรี จักรกฤษณ์ ประกอบผล 0
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในวิทยาลัยพนิชยการธนบุรี จักรกฤษณ์ ประกอบผล 0
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในวิทยาลัยพนิชยการธนบุรี จักรกฤษณ์ ประกอบผล 0
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในวิทยาลัยพนิชยการธนบุรี จักรกฤษณ์ ประกอบผล 1
ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับการเรียนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนทดลองการใช้หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 จังหวัดเพชรบุรี วราภรณ์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ 1
ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานที่ปฎิบัติงานด้านสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) สาขาภูมิภาค วังสิต ยี่ตัน 1
การใช้อินเทอร์เน็ตของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ภาคสมทบ ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พงศ์ศักดิ์ สิงห์ปัญญาโชค 1
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงานโซพีเทลเซ็นทรัลหัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรรีขันธ์ จรรยา โชคสุชาติ 1
ปัญหาในการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัตช่าง ชนิกานต์ สุขขจรกุล 1
ความต้องการด้านนิเทศการสอนของครูธุรกิจในโรงเรียนขยายโอกาศ สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 สมนึก หอมนาน 1
ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายการเงินและการบัญชีการรถไฟแห่งประเทศไทย ธนียา จุโฑปะมา 1
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารแปรรูปในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเพชรบุรี ณัธพล สุสุทธิ 1
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนที่มีต่อการฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ดารณี บุญบันดาล 1
ปัญหาการเรียนรายวิชาการปฎิบัติงานโครงงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตวิทยปราการ วราพร เทพาลุน 1
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานแลพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ไพฑูรย์ ไชยสมนึก 1
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างวิธีสอนแบบปกติ ปิยวัฒน์ อารย์มิตร์ 1
การใช้การวัดประเมินควบคู่กับการเรียนการสอน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โรงเรียนพนิชยการเพชรบุรี เดือนดี ศรีสม 1
ความคาดหวังในการนำความรู้ไปใช้ของนิสิตปริญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสคร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชุตา นาคเถื่อน 1
ความพึงพอใจในการใช้โทรศัพท์สาธารณะของบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เฉลิมพล แช่มช้อย 1
แรงจูงใจในการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของนิสิตระดับปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง 2 ปี ) ภาควิขาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จันทร์จิรา วงศ์บุญงาม 1
เหตุผลในการซื้อสุรากลั่นชุมชน "เหยี่ยวทะเล" ของผู้บริโภคในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เยาวเรศ ศรีเอนก 1
การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครู โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มลุมพินี สังกัดกรุงทพมหานคร แทนใจ ศรีนอก 1
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวธนบุรี และวิทยาลัยพานิชยการเชตุพน กนกพร ปัญโญสุข 1
สำรวจการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปรมณ ประวงศ์ทอง 1
การจัดการเรียนรู้ผ่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามทัศนะครูผู้สอนกลุ่มสารัชะการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประยูร เอี่ยมอำนวย 1
ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรอาวิชาชีพ ที่มีต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ชยพร วงศ์ยิ้มย่อง 1
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของหมู๋บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง สาพิน เจริญสุข 1
ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัทยมศึกษาตอนต้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ 1
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จริยา ฉายศรี 1
ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยที่มีต่อโครงการเคหะชุมชนเพชรบุรี กัญญาภัค สอนติ้บ 1
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้บริหารองค์กรส่วนตำบล จังหวัดเพชรบุรี ละเอียด สะอาดเอี่ยม 1
ปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเขตวังไกลกังวล ปานทิพย์ เรืองอร่าม 1
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนูบาลเพชรบุรี ปรียาภรณ์ จิระพลพนิต 1
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาอาชีพของนักศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ทองสุข รัตนประดิษฐ์ 1
ความต้องการในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล พัสนี จันทร์สวัสดิ์ 1
ความต้องการรับการฝึกอบรมของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีร วนิสสากร พิมพ์ทอง 0
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารแปรรูปในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเพชรบุรี ณัธพล สุสุทธิ 0
ปัญหาการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกธุรกิจศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโรงเรียนพนิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ สมนึก ดีหสิงห์ 1
การศึกษาความคิดเห็นในการแก้ปัญหายาเสพติดในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ รสสุคณธ์ ผนึกโชคลาภ 1
การศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมจิตสำนึกประชาธิตไตยของนักเรียนช่วงชั้นมที่ 3 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สุวรรณา ผึ่งผาย 1
การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของครูโรงเรียนวัดบางพลีน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กหลาบ ใจดี 1
การศึกษาคามต้องการคาวมช่วยเหลืองานวิชาการของครูดรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒมนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ สริทิพย์ เพ็ญจันทร์ 1
การศึกษาสภาพการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดบางพลีน้อยกับชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กิ่งแก้ว หมุดธรรม 1
การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดบางพลีน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สุพรรัตน์ เตชะวิวัฒนานนท์ 1
ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด อำเภอลาด จังหวัดเพชรบุรี เทิม มิตรจิต 1
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีต่อการจักการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในดรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ไพรฑูรย์ ไชยสมนึก 1
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ของนักศึกษานอกดรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี ทองสุข รัตนประดิษฐ์ 1
ความคิดเห็นของผุ้อยู่อาศัยที่มีต่อดครงการเคหะชุมชนเพชรบุรี กัญญารัตน์ สอนติ๊บ 1
การมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพของผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบุรี ละเอียด สะอาดเอี่ยม. 1
รายงานผลการวิจัย "ทัศนของครูประจำกลุ่มทางไกล ที่มีต่อทฤษฎีการเรียนรู้ สำหรับผู้ใหญ่ ในเขตภาคตะวันออก" สุวัฒน์ วัฒมนวงศ์ 1
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศรัญญา ฤทืธิ์บุญ 1