ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)

 

theses html m4ec6dc0a

ProQuest Dissertations & Theses

http://proquest.umi.com/login

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ PQDT ของบริษัท ProQuest ครอบคลุมรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจากทั่วโลกจำนวนกว่า 2.7 ล้านรายการ ตั้งแต่ปี 1861 ถึงปัจจุบัน ให้บริการ download full-text PDF ของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 จำนวนกว่า 1.2 ล้านรายการ และสามารถสั่งซื้อตัวเล่มพิมพ์ จำนวนกว่า 2.1 ล้านรายการได้

 

theses html m5af850c1

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

http://www.ndltd.org/

NDLTD เป็นความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บรักษา และเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วโลก จำนวนกว่า 200 แห่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า electronic theses and dissertations (ETDs) สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ทั้งบทคัดย่อ และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (PDF) ได้หลายวิธี เช่น

- Find all ETDs

- NDLTD Union Catalog (from Scirus)

- NDLTD Union Catalog (from VTLS)

- ADT (Australiasian Digital Theses Program)

- EThOS (Electronic Theses Online Service), UK

- DART-Europe E-theses Portal

- Theses Canada

 

theses html 61f819b3

STKS-Thai Thesis Database

http://www.thaithesis.org/

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย จำนวนกว่า 80,663 ระเบียน ตั้งแต่ปี ค.. 1966-2007. จัดทำโดย STKS ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 

theses html 139ac0bb

Theses Collection of NRCT

http://www.riclib.nrct.go.th/

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยจำนวนกว่า 221,419 ระเบียน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆในประเทศไทย จัดทำโดย RC NRCT   ห้องสมุดงานวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

theses html 75d5c6f9

Thai Digital Collections (TDC)

http://dcms.thttp//dcms.thailis.or.th/

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย (เอกสารฉบับเต็ม) จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย จัดทำโดย ThaiLIS - Thai Library Integrated System โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNET)

มีจำนวนดังนี้

 

ลำดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เชื่อมโยงไปยังห้องสมุด

จำนวนเอกสาร

 

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://library.car.chula.ac.th

11,151

2012-07-21 10:41:53

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.lib.ku.ac.th

42,887

2012-07-19 23:52:29

3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://library.kku.ac.th/

29,251

2012-07-23 17:04:29

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th

26,675

2012-07-23 18:34:13

5

มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.lib.tsu.ac.th

2,666

2012-07-17 08:59:30

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.lib.kmutt.ac.th

9,295

2012-07-18 14:27:45

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://library.kmutnb.ac.th

8,934

2012-07-12 15:05:10

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://library.sut.ac.th

2,141

2012-07-14 00:55:29

9

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.library.tu.ac.th

16,126

2012-07-19 11:52

1017

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

http://library.npu.ac.th/web/index.php

141

2012-07-19 14:16:49

11

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

http://lib1.pnu.ac.th

148

2011-05-31 09:59:24

12

มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.lib.nu.ac.th

6,284

2012-07-23 16:21:03

13

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://library.buu.ac.th

10,512

2012-07-23 11:10:56

14

มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.clm.up.ac.th

4

2011-11-30 11:14:59

15

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.library.msu.ac.th

16,627

2011-09-07 09:30:16

16

มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.li.mahidol.ac.th

8,581

2012-07-21 15:23:03

17

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://library.mju.ac.th

1,647

2012-05-28 11:42:41

18

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/center/lib/

900

2012-07-16 10:15:27

19

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.lib.ru.ac.th

10,180

2012-07-21 10:52:41

20

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://clm.wu.ac.th

1,389

2012-07-13 10:

216:29

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://lib.swu.ac.th

13,165

2012-07-14 15:31:53

22

มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.lib.su.ac.th

4,890

2012-06-25 15:18:20

23

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://tanee.psu.ac.th

5,296

2012-06-18 09:39:53

24

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.clib.psu.ac.th/

4,898

2012-02-17 15:30:17

25

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://library.stou.ac.th/

6,678

2012-07-23 14:02:11

26

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://202.28.51.205/

1,047

2012-07-22 13:40:15

27

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.lib.kmitl.ac.th

4,480

2011-12-19 09:48:19

28

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://library.nida.ac.th

1,513

2012-07-18 15:28:14

29

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

http://elib.nidtep.go.th/

8

2012-02-07 09:28:44

30

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

38

2012-05-21 09:55:09

31

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

dcms.thailis.or.th

0

0000-00-00 00:00:00

 

 

 

247,552

 

 

 ลำดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เชื่อมโยงไปยังห้องสมุด

จำนวนเอกสาร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ

1

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

 

89

2011-07-05 14:02:16

2

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

http://www.scphub.ac.th/ulib57

70

2011-08-04 14:36:42

3

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น

http://www.scphkk.ac.th

60

2010-09-24 14:50:26

4

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

0

0000-00-00 00:00:00

5

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

http://61.19.71.231/ulib

38

2012-06-21 15:22:19

6

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

http://library.yala.ac.th/ULIB/

28

2012-06-18 10:33:19

7

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

http://61.19.86.222/ULIB/

28

2010-09-06 14:03:16

8

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี

http://www.scphc.ac.th/library

13

2012-03-01 14:29:46

9

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

http//www.scphpl.ac.th/Library

64

2012-07-22 16:02:12

10

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

kmpht.ac.th

1

0000-00-00 00:00:00

11

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

dcms.thailis.or.th

0

0000-

12 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

www.bcnsp.ac.th

14

2

13

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

http://www.bcn.ac.th/web/2007/library/index.html

60

2012-05-14 11:27:56

14

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

dcms.thailis.or.th

16

2011-11-01 09:51:50

15

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

http://192.168.1.200/w2lib

55

2012-07-23 13:27:18

16

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

43

2009-02-12 15:47:54

17

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

http://www.bnc.ac.th/library_50/index.php

29

2012-05-11 15:14:39

18

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

http://www.bcnchainat.ac.th

11

2012-05-25 14:36:18

19

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

www.bcnc.ac.th

6

2011-01-20 08:16:16

20

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

http://61.19.71.68/ulib57/

33

2010-11-18 15:26:26

21

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

www.knc.ac.th

46

2012-01-17 17:17:43

22

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

www.bcnlp.ac.th

8

2011-11-18 09:47:02

23

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

www.bcnnst.ac.th

23

2011-07-07 09:53:19

24

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

http://www.bcnnv.ac.th

14

2010-12-15 14:41:00

25

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

www.bcnpb.ac.th

25

2012-05-11 09:18:18

26

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

http://www.bcnpy.ac.th

23

2011-12-07 13:44:23

27

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

http://www.bnc.nu.ac.th

23

2012-02-10 11:33:28

28

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

http://61.7.213.76/ULIB57/

22

2010-09-21 14:40:26

29

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

http://192.168.1.42:8080/library/main.htm

57

2011-11-15 11:56:55

30

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

http://www.bcnsk.ac.th

123

2012-06-12 08:57:26

31

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

www.bcns.ac.th

30

2012-03-06 15:29:46

32

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

http://www.bcnsprnw.ac.th/

17

2011-03-09 14:49:27

33

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

http://www.snc.ac.th

36

2011-04-11 17:12:49

34

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

http://www.bcnsurat.ac.th

69

2012-07-23 14:43:04

35

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

http://61.19.69.198/ULIB57

54

2011-11-11 09:40:03

36

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

http://www.bcnu.ac.th

24

2012-07-10 07:53:17

37

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

http;//www.unc.ac.th/lib/LBUNC.html

32

2010-09-16 14:53:53

38

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

http://www.pckpb.ac.th

31

2012-07-21 13:39:16

39

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Http://www.pnc.ac.th

26

2012-07-16 14:59:02

40

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

http://202.129.54.82/sncweb/

13

2012-06-18 14:18:46

41

ศูนย์เทคโนโลยี สถาบันพระบรมราชชนก

http://www.pi.ac.th

13

2010-11-08 15:16:01

 

 

 

1,367

 

 

 ลำดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เชื่อมโยงไปยังห้องสมุด

จำนวนเอกสาร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ

1

กระทรวงยุติธรรม

http://lib.moj.go.th:8081/#focus

314

2010-01-21 11:49:12

2

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์

http://www.pridi-phoonsuk.org/

955

2012-05-22 13:58:45

3

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

http://dcms.thailis.or.th

1,689

2012-05-22 13:40:24

4

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

dcms.thailis.or.th

4

2012-03-23 10:39:54

5

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

http://www.moralcenter.or.th

1

2012-07-10 23:44:37

6

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

dcms.thailis.or.th

11

2009-09-24 10:22:18

7

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

http://www.dti.or.th/

24

2012-07-20 11:31:28

8

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

riclib.nrct.go.th

9

2011-04-22 14:51:36

9

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

dcms.thailis.or.th

4

2011-03-23 14:27:09

 

 

 

3,011

 

 

 ลำดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เชื่อมโยงไปยังห้องสมุด

จำนวนเอกสาร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ

1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

http://library.bu.ac.th

135

2010-08-19 16:27:15

2

มหาวิทยาลัยเกริก

http://www.krirk.ac.th/th/

39

2011-04-27 10:47:06

3

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

http://library.kbu.ac.th/

102

2012-07-12 11:00:32

4

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

http://library.christian.ac.th

181

2012-06-21 09:20:19

5

มหาวิทยาลัยชินวัตร

http://library.siu.ac.th/

71

2010-07-20 13:34:23

6

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

http://library.stjohn.ac.th.

273

2012-05-18 15:45:39

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.mut.ac.th

216

2012-07-06 10:23:44

8

มหาวิทยาลัยธนบุรี

http://www.thonburi-u.ac.th/library

89

2010-07-07 11:34:09

9

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

laic.dpu.ac.th

2,703

2012-07-19 10:58:29

10

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

dcms.thailis.or.th

75

2011-04-11 22:16:38

11

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

http://www.apiu.edu/library/thaisite/

35

2011-05-11 12:17:16

12

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

http://172.16.1.4

27

2012-02-08 12:48:14

13

มหาวิทยาลัยพายัพ

http://lib.payap.ac.th

150

2011-09-14 17:00:58

14

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

http://lib.feu.ac.th

70

2011-02-01 16:51:15

15

มหาวิทยาลัยรังสิต

http://library.rsu.ac.th

309

2012-07-02 10:20:48

16

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

http://library.spu.ac.th

65

2012-05-16 11:31:52

17

มหาวิทยาลัยสยาม

http://e-library.siam.edu

244

2012-07-12 10:47:50

18

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

http://library.utcc.ac.th/library

270

2012-07-23 16:55:53

19

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

http://lib.hcu.ac.th/

382

2012-06-07 16:19:40

20

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

http://eportfolio.hu.ac.th/library/

46

2011-06-21 09:52:38

21

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

library.au.edu

404

2011-01-24 09:06:27

22

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

http://eaulib.eau.ac.th/

284

2012-07-17 16:37:08

23

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

http://lib.sau.ac.th

77

2012-05-22 13:40:38

24

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

http://www.slc.ac.th/home/th/index.php

110

2012-04-19 16:13:58

25

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

http://www.southeast.ac.th/lib/index.php

38

2012-07-17 12:09:38

26

วิทยาลัยดุสิตธานี

http://library.dtc.ac.th/

37

2012-06-08 17:11:22

27

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

http://www.siamtechu.net/th/index.htm

7

2011-04-01 11:30:34

28

วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

dcms.thailis.or.th

0

0000-00-00 00:00:00

29

วิทยาลัยแสงธรรม

dcms.thailis.or.th

0

0000-00-00 00:00:00

30

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

http://www.tni.ac.th

4

2010-12-17 15:18:58

 

 

 

6,443

 

 

 ลำดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เชื่อมโยงไปยังห้องสมุด

จำนวนเอกสาร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ

1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

http://lib.mcu.ac.th/

870

2012-07-23 16:22:19

2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

http://library.mbu.ac.th

137

0000-00-00 00:00:00

 

 

 

1,007

 

 

 ลำดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เชื่อมโยงไปยังห้องสมุด

จำนวนเอกสาร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

http://arit.rmutr.ac.th

83

2011-10-04 12:19:06

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน

 

329

2012-06-14 14:11:26

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

http://www.carit.rmutk.ac.th/

130

2012-07-19 18:59:55

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

271

2012-07-16 16:03:11

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://library.rmutt.ac.th/

426

2012-07-23 21:54:29

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://lib.arit.rmutp.ac.th/

6,789

2012-07-16 10:20:09

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

722

2011-04-22 12:12:27

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

177

2012-06-27 15:21:17

9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

108

2011-04-22 11:54:37

 

 

 

9,035

 

 

 ลำดับที่

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เชื่อมโยงไปยังห้องสมุด

จำนวนเอกสาร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

http://lib.kru.ac.th

160

2011-12-29 14:18:48

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

 

41

2007-11-03 11:30:49

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

http://arc.kpru.ac.th

549

2012-01-13 15:30:13

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

http://arit.chandra.ac.th

1,955

2012-07-23 09:51:00

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

198

2011-09-20 09:34:57

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

http://www.lib.ricr.ac.th

1,327

2012-07-20 14:51:21

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.arit.cmru.ac.th/

255

2010-10-07 11:31:04

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

http://library.tru.ac.th

848

2012-07-11 14:41:34

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

http://www.dru.ac.th/INDEX.PHP

963

2011-01-31 15:53:13

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://acit.npru.ac.th

363

2011-04-22 12:10:15

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

http://www.arc.nrru.ac.th

836

2012-04-25 10:45:04

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

http://arc.nstru.ac.th

677

2012-04-04 11:25:47

13

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

http://www.nsru.ac.th/aritc/

863

2011-02-27 09:45:25

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

http://arcbs.bsru.ac.th

285

2010-12-13 12:19:47

15

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://lib.bru.ac.th

634

2012-06-22 11:16:24

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

http://servnet.pnru.ac.th/offi/PRULib/

1,117

2011-06-23 10:48:43

17

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

http://arit.aru.ac.th/

864

2012-07-13 15:14:57

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

http://library.psru.ac.th

535

2010-09-21 14:21:48

19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://gold.pbru.ac.th/

910

2011-09-13 14:24:38

20

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

555

2012-07-10 10:51:44

21

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

http://lib.pkru.ac.th

293

2012-07-23 14:58:34

22

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

http://arcm.rmu.ac.th

2,875

2012-07-20 15:27:43

23

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

http://aritc.yru.ac.th

178

2012-05-01 11:02:43

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

http://lib.reru.ac.th

51

2011-04-28 13:13:34

25

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://arit.rru.ac.th/index.php/en/

264

2012-06-14 13:25:12

26

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

http://www.aritc.rbru.ac.th

269

2012-05-28 10:27:34

27

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://www.lib.lpru.ac.th

252

2012-05-11 14:15:07

28

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

http://www.library.lru.ac.th

1,011

2012-05-30 15:35:04

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

http://lib.vru.ac.th

634

2012-07-11 14:43:17

30

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

http://www.lib.sskru.ac.th

91

2012-02-08 15:12:44

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

889

2012-04-23 15:43:52

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

http://arit.skru.ac.th

249

2011-09-20 09:33:13

33

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

http://www.dusit.ac.th

1,107

2011-12-11 10:02:17

34

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://www.library.ssru.ac.th

402

2012-03-26 11:51:52

35

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

http://www.arc.sru.ac.th

366

2010-08-02 10:22:39

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

http://library.srru.ac.th

1,299

2011-11-14 14:44:20

37

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

492

2012-07-03 11:32:28

38

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

http://library.udru.ac.th

490

2012-01-19 16:03:22

39

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

http://library.uru.ac.th/

903

2012-04-29 14:41:21

40

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

http://www.lib.ubru.ac.th/

2,738

2012-06-11 10:46:20

 

 

 

28,788

 

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/thesis/

วิทยานิพนธ์ จำนวน 8,385 รายการ

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-คลังปัญญาคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย

(CUIR - Chulalongkorn University Intellectual Repository)

http://cuir.car.chula.ac.th/

งานวิจัย (Technical Reports) จำนวน 1,551 รายการ

วิทยานิพนธ์ (Theses) จำนวน 16,132 รายการ

บทความวิชาการ (Journal Articles) จำนวน 1,305 รายการ

ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) จำนวน 3 รายการ

การบรรยาย (Lectures) จำนวน 167 รายการ

อื่นๆ (Other) จำนวน 1 รายการ

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/

วิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519 – 2553

จำนวน 22,001 รายการ

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://library.kmutnb.ac.th/research.php

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.lib.kmutt.ac.th/ Click e-Resource

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/center/lib/e_resource_eTheses.php

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.li.mahidol.ac.th/e-thesis/e-thesis.php

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://kb.psu.ac.th/psukb//

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.odi.stou.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://203.131.219.178/testulib5/