แหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

แหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

1 html 2d0d272d

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - สบร. (The Office of Knowledge Management and Development - OKMD)

อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC - Thailand Creative & Design Center)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Discovery Museum Institute NDMI)

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center - TKC)

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center - STKC)

ศูนย์ความรู้ วว. (Knowledge Centre - KLC)

ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. (Research Learning Center)

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre)

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์กรเครือข่าย (Knowledge Bank - Health Systems Research Institute and Alliances)

ทรูปลูกปัญญา (True Plookpanya)

ปัญญาไทย (Thai Wisdom)

คลังปัญญาจุฬาฯเพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)

SCIMATH :: ฐานความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (ChemTrack)

มุมอีสานสนเทศ (E-Saan Information Center)

ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้องสมุดออนไลน์ สกว. (TRF eLibrary)

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม)

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ / ในกำกับของรัฐ

BUU : Burapha University Library

CU : Chulalongkorn University - Center of Academic Resources

CMU : Chiangmai University Library

KU : Kasetsart University Library

KKU : Khon Kaen University - Academic Resources Center

KMITL : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Library

KMUTB : King Mongkut's University of Technology North Bangkok - Central Library

KMUTT : King Mongkut's University of Technology Central Library

MCU : Mahachulalongkornrajavidyalaya University Library

MFU : Mae Fah Luang University - Learning Resources and Educational Media Center

MJU : Maejo University - Central Library

MSU : Mahasarakham University - Academic Resource Center

MU : Mahidol University Library and Knowledge Center

NIDA : National Institute of Development Administration - Library and Information Center

NU : Naresuan University Library

PSU : Prince of Songkla University - Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center

PSU : Prince of Songkla University - Office of Academic Resources

PNU : Princess of Naradhiwas University Library

RU : Ramkhamhaeng University Library

SU : Silpakorn Unviersity Library

SWU : Srinakharinwirot University - Central Library

STOU : Sukhothai Thammathirat Open University Library

SUT : Suranaree University of Technology - Center for Library Resources and Educational Media

TU : Thammasat University Libraries

TSU : Thaksin University Library

UBU : Ubon Rajathani University - Instructional Resources Centre

WU : Walailak University - Center for Library Resources and Educational Media

NPU : Nakhon Phanom University - Academic Resource Center

 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน

ABAC : Assumption University Library

AIT : Asian Institute of Technology Library

BU : Bangkok University Library

RSU : Rangsit University Library

SPU : Sripatum University LIbrary

UTCC : The University of the Thai Chamber of Commerce - Central Library

แหล่งสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดระดับโลก

NLM (National Library of Medicine)
LC (Library of Congress)
OhioLink Central Catalog
ห้องสมุดทั่วโลกที่ใช้ระบบ INNOPAC