ประวัติสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ประวัติสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
           สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดดำเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 มีฐานะเทียบเท่าคณะ สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี ณ บริเวณชั้น 4-5 ได้จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในระดับปริญญาตรี 2 คณะ และ 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ 2) หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ปัจจุบันปีการศึกษา 2555 มีอัตรากำลังบุคลากรตามสายวิชาชีพได้แก่ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดรวมทั้งหมด 6 คน โดยมี ผู้อำนวยการหอสมุด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารและดำเนินงาน
           สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้จัดบริการสารสนเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปในด้านต่างๆ หอสมุดอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาอีกหลายท่านได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการพัฒนาห้องสมุด