สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกุรงเทพสุวรรณภูมิ

ตรวจสอบข้อมูลและค้นหาหนังสือ

ค้นหาหนังสือ และตรวจเช็คหนังสือค้างส่ง

ฐานข้อมูล EBSCO

BSCO Information Services (EBSCO) เป็นบริษัทบริการข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เน้นในการให้บริการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย การศึกษา และสื่อสารวิชาการทั่วไป นอกจากนี้ยังให้บริการระบบห้องสมุด