สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกุรงเทพสุวรรณภูมิ

ตรวจสอบข้อมูลและค้นหาหนังสือ

ค้นหาหนังสือ และตรวจเช็คหนังสือค้างส่ง

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

เป็นความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ ในการรวบรวม จัดเก็บรักษา และเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วโลก จำนวนกว่า 200 แห่ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล EBSCO (สามารถใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

BSCO Information Services (EBSCO) เป็นบริษัทบริการข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เน้นในการให้บริการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย การศึกษา และสื่อสารวิชาการทั่วไป นอกจากนี้ยังให้บริการระบบห้องสมุด

ProQuest Dissertations & Theses A&I

เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการด้านฐานข้อมูลวิชาการ รวมถึงบทความวิชาการ วารสาร ซึ่งเป็นที่นิยมในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ และมีเนื้อหาที่หลากหลายในหลายสาขาวิชา

สารานุกรมออนไลน์ Britannica

Encyclopedia Britannica Online (Britannica) เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลทางการศึกษาในรูปแบบของสารานุกรม ซึ่งเน้นไปที่ความรู้ทางวิชาการและทางวัฒนธรรมทั่วไป